Career opportunity

ตำแหน่งงานว่าง

Job Description

 • ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงาน (Work Instruction)
 • ประสานงานกับพนักงานอื่นในการตรวจสอบวัตถุดิบและสินค้าระหว่างการผลิต
 • รายงานปัญหาเมื่อพบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ดูแลสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Qualification

 • เพศ หญิง อายุ 18-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวช สาขา วิทย์-คณิต
 • พูด, อ่าน, เขียน ภาษาอังกฤษได้   
 • สายตาปกติ, ตาไม่บอดสี, ถนัดมือขวา  
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะงาน : ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ วัตถุดิบ

Salary

ตามโครงสร้างองค์กร

Work Place

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

No. of openings

2 Positions

Job Description

 • รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า และบันทึกทบทวนสัญญาข้อตกลงจากเจ้าหน้าที่ขาย พร้อมตอบรับบันทึกทบทวนสัญญาข้อตกลง และจัดทำใบแจ้งเปลี่ยนแปลงให้แผนกขาย
 • จัดส่งใบแจ้งกำหนดการออก Order Export ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ Check Card (ในส่วน Order Export) พร้อมตรวจสอบและเสนอผู้จัดการส่วนอนุมัติก่อนแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำใบแจ้งการใช้อุปกรณ์การบรรจุ (Export และ Local) ให้กับแผนกจัดซื้อเพื่อตอบรับ
 • จัดทำ และส่งใบสั่งผลิตแกนกระดาษ, การตัดเทป, การบรรจุ และใบแจ้งอุปกรณ์การแพ็ค พร้อมกับติดตามผลการผลิต
 • ปรับเปลี่ยน Update ใบสั่งผลิตให้สอดคล้องกันแต่ละแผนก และทันต่อการส่งมอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification

 • เพศ หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ ,การจัดการอุตสาหการ ,เทคโนโลยีอุตสาหการ ,สถิติประยุกต์ ,วิศวะเคมี,คอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์,บริหารทั่วไป
 • งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานปัจจุบันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Salary

ตามโครงสร้างองค์กร

Work Place

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

No. of openings

2 Positions

Job Description

 • ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงาน (Work Instruction)
 • ศึกษา และทำความเข้าใจกับแบบงานหรือใบสั่งที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
 • ดำเนินการตรวจสอบผลงานที่ทำได้ลงในใบตรวจสอบงานผลิต
 • เมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือปัญหาต่างๆ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที และนำป้าย“ห้ามใช้” ติดไว้
 • ดูแลสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานที่กระทำอยู่
 • ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification

 • เพศ ชาย อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6
 • ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
 • น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Salary

ตามโครงสร้างองค์กร

Work Place

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

No. of openings

No Limit

Job Description

 • ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงาน (Work Instruction)
 • ศึกษา และทำความเข้าใจกับแบบงานหรือใบสั่งที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
 • ดำเนินการตรวจสอบผลงานที่ทำได้ลงในใบตรวจสอบงานผลิต
 • เมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือปัญหาต่างๆ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที และนำป้าย“ห้ามใช้” ติดไว้
 • ดูแลสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานที่กระทำอยู่
 • ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification

 • เพศ หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6-ม.6
 • ส่วนสูง 155 เซนติเมตร ขึ้นไป
 • น้ำหนัก 50-60 กิโลกรัม ขึ้นไป
 • สายตาปกติ ถนัดขวา

Salary

ตามโครงสร้างองค์กร

Work Place

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

No. of openings

No Limit