Apply for พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย)

Position - พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย)

Job Description

 • ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงาน (Work Instruction)
 • ศึกษา และทำความเข้าใจกับแบบงานหรือใบสั่งที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
 • ดำเนินการตรวจสอบผลงานที่ทำได้ลงในใบตรวจสอบงานผลิต
 • เมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือปัญหาต่างๆ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที และนำป้าย“ห้ามใช้” ติดไว้
 • ดูแลสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานที่กระทำอยู่
 • ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification

 • เพศ ชาย อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6
 • ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
 • น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Apply for this job