Apply for พนักงานวางแผนผลิต

Position - พนักงานวางแผนผลิต

Job Description

 • รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า และบันทึกทบทวนสัญญาข้อตกลงจากเจ้าหน้าที่ขาย พร้อมตอบรับบันทึกทบทวนสัญญาข้อตกลง และจัดทำใบแจ้งเปลี่ยนแปลงให้แผนกขาย
 • จัดส่งใบแจ้งกำหนดการออก Order Export ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ Check Card (ในส่วน Order Export) พร้อมตรวจสอบและเสนอผู้จัดการส่วนอนุมัติก่อนแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำใบแจ้งการใช้อุปกรณ์การบรรจุ (Export และ Local) ให้กับแผนกจัดซื้อเพื่อตอบรับ
 • จัดทำ และส่งใบสั่งผลิตแกนกระดาษ, การตัดเทป, การบรรจุ และใบแจ้งอุปกรณ์การแพ็ค พร้อมกับติดตามผลการผลิต
 • ปรับเปลี่ยน Update ใบสั่งผลิตให้สอดคล้องกันแต่ละแผนก และทันต่อการส่งมอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification

 • เพศ หญิง อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ ,การจัดการอุตสาหการ ,เทคโนโลยีอุตสาหการ ,สถิติประยุกต์ ,วิศวะเคมี,คอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์,บริหารทั่วไป
 • งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานปัจจุบันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply for this job