เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท นิจิบัน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เพื่อผลิตเทปกาว (Self Adhesive Tape) ชนิดต่างๆ โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อินเดีย ปากีสถาน ตุรกี อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้าคุณภาพ UNITAPE, Panfix
ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd., ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Co.,Ltd., ได้รับการรับรองผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากร และได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) กระทรวงอุตสาหกรรม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า และจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป โดยไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้สนองตอบความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่า คุณภาพไม่มีจุดสิ้นสุด แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยอาศัยความทุ่มเทเพื่อจุดประสงค์ของการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพให้สนองตอบความต้องการ หรือเกินความคาดหมายของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมทั้งนโยบายบริหารงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • เป็นบริษัทที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ลูกค้าพอใจคุณภาพและบริการ
 • พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร

พันธกิจ (Mission)

 • ผลิตสินค้ามีคุณภาพ และส่งทันเวลาตามลูกค้าต้องการ
 • ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดของเสีย
 • ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมยอดขาย และพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อขยายธุรกิจ

ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในการจัดการระบบงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่กำหนด เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ไว้ดังนี้

มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพก้าวหน้า ลูกค้าพอใจ

และเพื่อให้บรรลุถึงนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการ ดังนี้

 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในบริษัทฯ ให้มีสภาพงานที่ดีขึ้น
 3. ลดของเสียในกระบวนการผลิตเทปกาว และควบคุมคุณภาพเทปกาวตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า
 4. เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

นอกเหนือจากระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 แล้ว บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ บริษัทฯ จึงได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้ามาใช้ในระบบงาน เพื่อให้ความมั่นใจว่า ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพก้าวหน้า ลูกค้าพอใจ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์พลังงาน โดยระบบการจัดการและ การลดจำนวนการใช้ทรัพยากร และความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 2. มุ่งเน้นในการปกป้องและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น โดยการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
 3. อนุรักษ์ทรัพยากรโดยการประหยัดพลังงานและวัสดุสิ้นเปลือง
 4. ฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจและมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในการทำงาน
 5. ทบทวนระบบถึงการนำไปปฏิบัติ และรักษาไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มาตรฐาน AEO

บริษัทฯ มีการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 & ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 แล้ว แต่ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยต่อสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยในการส่งสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

มุ่งมั่นรักษา ความปลอดภัยสินค้า มาตรฐานสากล

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
 1. ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกาศหรือระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 2. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานสังเกตสิ่งผิดปกติที่จะมีผลต่อการรักษาความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยสินค้า
 3. พัฒนาปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)
 4. ทบทวนระบบถึงการนำไปปฏิบัติ และรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

นอกเหนือจากการจัดทําระบบบริหารงานต่างๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน จึงมั่นใจได้ว่า กระบวนการผลิตสินค้านั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ